Betöltés...

Etikai kódex

Felhasználási és általános szerződési feltételek 1. sz. melléklet

Etikai kódex

Pontjolvagyok.hu

I. BEVEZETÉS 

 1. A jelen Etikai Kódex a Pontjolvagyok.hu Honlap Felhasználási és általános szerződési feltételeinek elválaszthatatlan része, amelyet a Pontjolvagyok.hu által létrehozott Szakmai Közösség tagjaiként a Szakmai Felhasználók abban az időpontban, amikor a Szakmai Közösség tagjaivá válnak, magukra nézve kötelezőnek fogadnak el, és mindaddig ennek az Etikai Kódexnek a szabályai szerint járnak el, amíg a Szakmai Közösség tagjai, és azokat a szakmai tevékenységük gyakorlása során is érvényesítik.
 2. A Pontjolvagyok.hu Szakmai Közössége olyan közösség, ahol hiteles, minőségi segítők, fejlesztők és oktatók egymás tudását és szakértelmét tisztelve, egymást kiegészítve, támogatva, tudnak és akarnak együttműködni.
 3. A fentiekre tekintettel a Pontjolvagyok.hu Szakmai Közösségének tagjává – ajánlás/meghívó útján – azaz a Szakmai Közösség egy olyan tagjának meghívása alapján lehet válni, aki szakmai szempontból ismeri, elismeri és tiszteli a meghívott szakember munkáját, tevékenységét.
 4. A Szakmai Közösség tagjával szemben elvárás, hogy saját szakterületén magas szintű képzésben (és ahol alkalmazható, továbbképzésben) részesült, hosszú és elismert szakmai tapasztalattal, továbbá – amennyiben ez a szakterületéhez kapcsolódóan elvárható- önismereti-terápiás- és/vagy meditációs saját élménnyel rendelkezik.
 5. A Szakmai Közösség tagjai minden szempontból a Magyarországon hatályos jogszabályokkal és az általánosan elfogadott, egy segítőtől, fejlesztőtől, oktatótól elvárható szintű erkölcsi normákkal összhangban járnak el, különös tekintettel a szakmai tevékenységükre.
 6. A Szakmai Közösség alapelve a magas szintű kompetenciára törekvés mellett a kompetenciahatárok szem előtt tartása, és ennek érdekében a jelen Etikai Kódexben részletezettek szerint jár el. 
 7. A jelen Etikai Kódexben foglalt etikai normák alkalmazandóak abban az esetben, ha a Szakmai Közösség tagja egyénileg kísér valakit, és abban az esetben is, ha csoportfoglalkozást tart.

II. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK 

 1. A Szakmai Közösség tagjai tiszteletben tartják az emberi méltóságot, valamint minden ember jogát arra, hogy képességeit és személyiségét szabadon kibontakoztathassa.
 2. A Szakmai Közösség tagjának magatartása, tevékenysége diszkriminációmentes, azaz mentes bármely megkülönböztetéstől, nevezetesen faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételtől.

III. SZAKSZERŰSÉG, KOMPETENCIA

 1. A Szakmai Közösség tagja szakmai kompetenciája keretein belül felelősséget vállal döntéseiért, az alkalmazott módszerekért és azok várható kimeneteléért, valamint az egyént, csoportot, illetve társadalmat érintő szakmai beavatkozásokért. Tudatában van annak, hogy tevékenysége kihat a vele szakmai munkájuk során kapcsolatba kerülő emberek életére.
 2. Az Szakmai Közösség célja, hogy tagjai olyan elsődlegesen útkereső, önismeretben fejlődni vágyó embereket szolgáljanak, akik betöltötték a 18. életévüket, nem állnak pszichiátriai kezelés alatt, és nincs korábban diagnosztizált mentális zavaruk, nem szenvednek klinikai értelemben vett mentális problémáktól. Ha  valaki ilyen mentális problémától szenved, őt csak a Szakmai Közösség pszichoterapeuta, vagy pszichiáter végzettséggel rendelkező tagjai kísérhetik.
 3. A Szakmai Közösség tagjai tudatában vannak a szaktudásuk által nyújtott lehetőségeknek és korlátoknak. Csak olyan feladatok teljesítésére vállalkoznak, amelyek kompetenciájuk határán belül vannak, és amelyeket tanulmányaikra, szakmai tapasztalataira alapozva reálisan képesek kezelni.
 4. A Szakmai Közösség célja, hogy olyan probléma megoldása érdekében, ami a segítő, oktató, kísérő szakember kompetenciájának körén kívül esik, vagy úgy ítéli meg, hogy az általa alkalmazott módszer kiegészítéseként adott esetben egy másik módszer hatásos lehet, tudjon és akarjon a Szakmai Közösség egy másik tagjához fordulni, vagy hozzá irányítani az általa kísért személyt. A kompetenciahatárok szem előtt tartása ugyanakkor azt is jelenti, hogy amennyiben a Szakmai Közösség tagja azt észleli az általa kísért személlyel kapcsolatban, hogy annak speciális egészségügyi segítségre van szüksége, akkor a legjobb tudása és ismeretei szerint a megfelelő szakemberhez (pl. szakorvoshoz, pszichoterapeutához, klinikai szakpszichológushoz, vagy pszichiáterhez stb.) irányítja.
 5. A Szakmai Közösség tagja kapcsolatait a bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozza. Felelősséget érez a társadalom, a szűkebb közösség és az általa kísért személyek iránt.
 6. A Szakmai Közösség tagjának tevékenységét őszinteség, becsületesség, pontosság jellemzi, betartja ígéreteit. A tényeket, eredményeket nem hamisítja meg, nem tulajdonítja el, nem manipulálja, és szándékosan nem értelmezi félre.
 7. A Szakmai Közösség tagja munkájában mindenkor szem előtt tartja az általa kísért személy érdekeit, legfőbb törekvése a másokon való segítés, és az ártalmak elkerülése. Ez vonatkozik mind a klienseinek szóló, mind a róluk való – szóban vagy írásban megfogalmazott -, illetve velük kapcsolatos megnyilvánulásaira. Tevékenysége során gondot fordít arra, hogy saját fizikai és mentális egészsége ne gátolja abban, hogy másokon segíteni tudjon.
 8. A Szakmai Közösség tagja folyamatosan tájékozódik a tevékenységét érintő szakmai kutatásokról, publikációkról, adott esetben továbbképzésekre jár.

 IV. KAPCSOLAT A KÍSÉRT SZEMÉLYEKKEL 

 1. A Szakmai Közösség tagja és az általa kísért személy között az oktató, fejlesztő, kísérő tevékenységen kívüli kapcsolat nem állhat fenn. Az ún. kettős kapcsolat elkerülése érdekében a Szakmai Közösség tagja nem vállalja olyan személy kísérését, aki

  (a) a hozzátartozója, barátja, közvetlen munkatársa, illetve olyan személy, akivel bármilyen más szoros kapcsolatban (pl. párkapcsolatban) áll,

  (b) olyan személy, aki egy másik általa kísért személy hozzátartozója, vagy egy ilyen személlyel párkapcsolatban van.
 2. Amennyiben a segítő, oktató, kísérő tevékenység során olyan viszony alakul ki a Szakmai Közösség tagja, és az általa kísért személy között, amely a kívánatos szakmai munkát veszélyezteti, a Szakmai Közösség tagja lezárja a munkát az általa kísért személlyel, indokolt esetben szupervíziót kér, megfelelő szakemberhez (lehetőség szerint a Szakmai Közösség másik tagjához) irányítja az általa kísért személyt, és különösen ügyel arra, hogy a kísért személy érdekei ne sérüljenek.
 3. A Szakmai Közösség tagja az általa kísért személlyel fennálló való kapcsolatát nem használja fel semmiféle előny megszerzésére.
 4. Az együttműködés keretében a Szakmai Közösség tagja a munka kereteinek pontos definiálására törekszik az általa kísért személlyel. A klienssel való kapcsolat elején, a munkakeretek meghatározásának részeként tisztázza a szolgáltatás anyagi ellenértékét. A klienssel való kapcsolatot és a kereteket szóbeli vagy írásbeli szerződésben rögzítik.
 5. Az oktató, fejlesztő, kísérő kapcsolat megkezdése előtt a Szakmai Közösség tagja tájékoztatja az általa kísérni kívánt személyt a saját titoktartási kötelezettségéről.
 6. Amennyiben az oktató, kísérő, fejlesztő munka során kép- vagy hangfelvétel készül, ehhez előzetesen a kliens írásos beleegyezését kéri, és gondoskodik arról, hogy a felvétel illetéktelenek kezébe ne kerüljön.

V. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 1. A Szakmai Közösség tagját titoktartási kötelezettség terheli az általa kísért személy minden – az oktató, fejlesztő, kísérő kapcsolat során tudomására jutott – személyes adata vonatkozásában. Ezeket az adatokat csak az arra jogosulttal közölheti, és köteles azokat bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettsége a klienssel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. Ilyen adat, információ különösen: az érintett értelmi és lelki állapota, viselkedésmódja, káros szenvedélyére vonatkozó, illetve az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat és információ (pl. családi környezet, foglalkozás, élettörténet.) Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, e-mail cím, mindezek együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet a kliens azonosítására.
 2. A munkája során tudomására jutó adatok tekintetében a Szakmai Közösség tagja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak, valamint a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete) előírásainak megfelelően jár el.
 3. Az adatfelvételnek és az adatok kezelésének mindenkor tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatoknak pontosnak, teljesnek, és ha szükséges, időszerűnek kell lenniük.
 4. A Szakmai Közösség tagja beszámolóiban, előadásaiban, oktatási tevékenysége vagy a médiában, közösségi médiában tett nyilatkozatai, nyilvános szereplése során figyel arra, hogy – az érintettek előzetes beleegyezése vagy törvényi felhatalmazás nélkül -, a szakmai titoktartás kötelezettsége alá eső információk ne jussanak illetéktelen személy tudomására. Gondoskodik arról, hogy a személyre, szervezetre, illetőleg a körülményekre vonatkozó adatokat úgy elfedje, hogy azok alapján az érintettek ne legyenek felismerhetők.

VI. PUBLIKÁLÁS, NYILVÁNOS SZEREPLÉS ÉS HIRDETÉSEK 

 1. Az Szakmai Közösség tagja mindenfajta közlésnél követi és betartja a publikálás nemzetközileg elfogadott szabályait, továbbá tekintetbe veszi a célzott közönség (olvasó, hallgató) feltételezhető képzettségét és a tárgyban való tájékozottságának mértékét. Mindenkor közérthetően, világosan fogalmaz, a félreértés, félremagyarázás lehetőségét igyekszik kizárni. Szem előtt tartja saját kompetenciájának határait.
 2. Az Szakmai Közösség tagja publikálás, vagy bármiféle közlés vagy nyilvános szereplés során gondosan ügyel arra, hogy az olvasó, befogadó világosan informálva legyen arról, hogy a Szakmai Közösség tagjának saját szellemi terméke, és mi az, amit másoktól vett át. Nem közli mások munkáinak részleteit vagy adatait a sajátjaként, még akkor sem, ha az eredeti szerző művét vagy adatforrását esetenként idézi is. Amennyiben mások munkáit használja fel, a szövegben és a bibliográfiában pontosan hivatkozik a forrásra.
 3. A nyilvános szereplés egyaránt magában foglalja a fizetett és ingyenes hirdetésekben, pályázatokban, brosúrákban, reklámokban, a nyomtatott vagy elektronikus médiában megjelenő kommentárokban, előadásokban, nyilvános szóbeli prezentációkban, illetve kiadványokban való megnyilatkozásokat.
 4. A Szakmai Közösség tagja minden szereplése során arra is törekszik, hogy bizalmat és megbecsülést szerezzen hivatásának, ugyanakkor tartózkodik attól, hogy tevékenységét szakmai tekintetben helytelen megvilágításba helyezze, illetőleg jogosulatlan és túlzó elvárásokkal kompromittálja, hamis látszatot keltsen, vagy a nyilvános szereplései során jogtalan előnyhöz jusson.
 5. A Szakmai Közösség tagja nem tesz tudatosan megtévesztő kijelentéseket képzettségét, tapasztalatait vagy kompetenciáját, beosztását, tudományos fokozatát, jogosultságát, intézményi és társasági hovatartozását, a szolgáltatásait, díjazását, publikációit és tudományos eredményeit illetően.
 6. Amennyiben A Szakmai Közösség tagja másokat bíz meg a saját szakmai tevékenysége, elért eredményei és szolgáltatásai népszerűsítésével, teljes felelősséggel tartozik annak tartalmáért.