Betöltés...

Egyéni Általános Szerződési Feltételek

 

Pontjolvagyok.hu

Felhasználási és általános szerződési feltételek felhasználók részére

  1. A jogviszony létrejötte, a résztvevő felek

1.1         A jelen felhasználási feltételek irányadóak és alkalmazandóak a https://pontjolvagyok.hu/ honlap (a „Honlap”) üzemeltetője, IGS CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7636 Pécs, Gadó u. 28. 1. em. 3. cégjegyzékszám: 02-09-0869905 , adószám: 32033418-2-02)  (a továbbiakban „Üzemeltető”) által a Honlapon a regisztrált felhasználó (a „Felhasználó”) részére nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából létrejött jogviszonyra. (Az Üzemeltetőre és a Felhasználóra a továbbiakban együtt a „Felek”-ként hivatkozunk.)

1.2         A jogviszony (a továbbiakban a „Szerződés”) a Felhasználó és az Üzemeltető között a Honlapon történő regisztrációval jön létre. A regisztrációra kizárólag magánszemélyként van lehetőség. A Honlapon történő regisztráció és a Honlapon az Üzemeltető által a Felhasználó részére nyújtott, a jelen felhasználási feltételek szerinti szolgáltatások ingyenesek.

1.3         A jelen felhasználási feltételekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) irányadó, a Ptk. 6:77.§-6:81.§-ok rendelkezései alapján a jelen felhasználási feltételek általános szerződési feltételnek minősülnek (a továbbiakban ezért „ÁSZF”-ként hivatkozunk rá), és a Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. Az ÁSZF tehát a Megállapodás részévé válik, mivel az Üzemeltető a Felhasználó annak tartalmát a Megállapodás megkötését megelőzően megismerje, és azt elfogadja.  A Felhasználó a Honlapon történő sikeres regisztrációval a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  1. A Honlap és az általa létrehozott szakmai közösség célja

2.1         A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval és a Honlap használatával a kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Honlapot az Üzemeltető alábbi célokkal és az alábbi elvek szerint hozta létre:

„Mivel hisszük, nagyon nagy szükség van mentális, fizikai és szellemi egészségünk megőrzésére, ezért

–              segíteni kívánjuk az útkeresők, úton lévők, önismeretben fejlődni vágyók, személyes fejlődés mellett elkötelezett társaink és az őket ezen az úton kísérők, segítők összetalálkozását

–              olyan szakmai közösséget („Szakmai Közösség”) kívánunk létrehozni, ahol hiteles, minőségi segítők, fejlesztők és oktatók egymást kiegészítve, támogatva, egymás tudását és szakértelmét tisztelve, együttműködve tudnak és akarnak létezni.”

2.2         A Honlap Szakmai Közössége elsősorban olyan Felhasználókat kíván támogatni, illetve olyan Felhasználóknak kíván segítséget nyújtani az önismereti úton, mentális, fizikai és szellemi egészségünk megőrzésére, akik NEM szenvednek klinikai értelemben vett mentális problémáktól. Akik klinikai értelemben vett mentális problémáktól szenvednek, azoknak orvosi, vagy speciális egészségügyi segítségre van szükségük, így a Honlap által létrehozott Szakmai Közösség tagjainak az ő elsődleges segítésük nem lehet, és nem is célja.

2.3         A Honlap bemutatkozási felületet biztosít hiteles, minőségi segítők, fejlesztők és oktatók (a „Szakmai Felhasználók” vagy a „Szakértő”) számára, így ezen a felületen, a „Szakemberek” oldalon keresve a Felhasználók meghatározott szolgáltatási kategóriák, szolgáltatási helyszín, végzettség, szakmai tapasztalat és árkategória alapján keresve megtalálhatják az élethelyzetüknek, problémájuknak leginkább megfelelő segítőt, fejlesztőt, oktatót, akiről a Honlapon létrehozott profilja („Szakmai Profil”) alapján a Felhasználóknak lehetőségük van további információkat is megtudni. A Honlap továbbá a Szakmai Felhasználók és a hozzájuk köthető egyéni vállalkozók vagy  gazdasági társaságok (a továbbiakban a Szakmai Felhasználókra és a hozzájuk köthető egyéni vállalkozókra vagy  gazdasági társaságokra együtt Szakmai Felhasználóként vagy Szakértőként hivatkozunk) által létrehozott események közzétételével kívánja tovább növelni a Szakmai Felhasználók és a Felhasználók összetalálkozásának lehetőségét, valamint az egyes önismereti, személyiségfejlesztési módszerekre vonatkozó, az ezekhez kapcsolódó szakmai cikkek feltöltésével („Tudástár”), hírlevelek kiküldésével kívánja támogatni az önismereti úton történő fejlődést.  A jelen pont szerinti tartalmak minősülnek az Üzemeltető által a Felhasználó számára biztosított tartalomszolgáltatásnak (a továbbiakban a „Szolgáltatás/ok”), amelyhez kizárólag regisztrációval lehet hozzáférni.

2.4         A Szolgáltatásoknak nem része, és a Honlapnak nem célja és nem feladata, hogy a Felhasználókat ügyfélként közvetítse a Honlapon regisztrált Szakmai Felhasználók részére, vagy a Felhasználók részére Szakmai Felhasználót közvetítsen. Az Üzemeltető a Honlapon kizárólag egy olyan felületet kíván biztosítani, ahol a Szakmai Felhasználó egy hiteles, minőségi segítőkből, fejlesztőkből és oktatókból álló Szakmai Közösség részeként megjelenhet, és ahol saját fejlődésük mellett elkötelezett, a saját jóllétükért felelősséget vállaló a Felhasználók a Szakmai Felhasználóról, az általa szervezett eseményekről információkat szerezhetnek. A fentiekre tekintettel a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget vagy szavatosságot azért, hogy a Felhasználó a számára megfelelő Szakmai Felhasználót megtalálja, és semmilyen módon nem válik részévé a Felhasználó és a Szakmai Felhasználó között esetlegesen létrejövő jogviszonynak.

2.5         Az Üzemeltetőnek nem áll módjában felülvizsgálni, így nem vállal felelősséget vagy szavatosságot a Szakmai Felhasználó szakmai profiljában található adatok, információk helyességért és valóságtartalmáért, amit a Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval kifejezetten tudomásul vesz.

  1. Regisztráció

3.1         A Felhasználónak a Szolgáltatások igénybevételéhez regisztrálnia szükséges a Honlapon. A Felhasználó a nevének és az e-mail címének, valamint az általa létrehozott jelszónak a megadásával tud regisztrálni (a jelszót az Üzemeltető nem jogosult megismerni) és ezzel felhasználói fiókot (a „Felhasználói Fiók”) létrehozni. A Felhasználói Fiók létrehozása ingyenes.

3.2         A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a regisztráció során megadott adatok valósak.

3.3         A Felhasználó számára javasolt a Felhasználói Fiókhoz kapcsolódó jelszavának rendszeres frissítése. A Felhasználó felelőssége, hogy a jelszavát senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. Amennyiben elfelejti vagy elveszíti jelszavát, az elfelejtett jelszó parancs használatával a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel új jelszót bocsát rendelkezésre. A Felek kizárják Üzemeltetők felelősségét a Szakmai Felhasználót ért bármely kárért, amely a bejelentkezési adatok elvesztéséből, jogosulatlan harmadik személy általi megszerzéséből fakad függetlenül attól, hogy a jogosulatlan harmadik személy a bejelentkezési adatokat milyen módon szerezte meg.

  1. A Üzemeltető jogai és kötelezettségei

4.1 A Honlap működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló (a továbbiakban: Ekrtv.) 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

4.2 Az Üzemeltető maga biztosítja a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai erőforrásokat. Az Üzemeltető a Szerződés teljesítéséhez jogosult a Felhasználó külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozót/teljesítési segédet igénybe venni. Ilyen teljesítési segédnek minősül a Felhasználó számára nyújtott Szolgáltatások tekintetében az Kotánczi Ildikó egyéni vállalkozó (székhely: 1031 Budapest, Rozgonyi P.u. 6-8. -1/3. nyilvántartási szám: 55759742), aki a Honlap Szakmai Felhasználók profiljának szegmensét üzemelteti.

4.3         Az Üzemeltető minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Honlap-működés folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, adatvesztésért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Honlap meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okoz. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a folyamatos üzemeltetés az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Üzemeltető törekszik a folyamatos működésre, de leállás esetén nem vállal felelősséget az ideiglenes üzemhibáért. Ilyenkor azonban az Üzemeltető minden észszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen.

4.4         A Üzemeltető mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal felelősséget az információ (adat) késéséért, pontosságáért vagy elvesztéséért. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy a Szakmai Felhasználó által megadott adatok félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Üzemeltető kifejezetten kizárja. Az Üzemeltető legalább 5 munkanappal korábban történő értesítés mellett karbantartási időszakot alkalmazhat a Honlapon, mely munkanapra is eshet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatásokat és/vagy a Honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa, vagy módosítsa.

4.5         Az Üzemeltető által a Honlapon nyújtott szolgáltatások nem kizárólag Magyarország területére irányulnak.

4.6         Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Honlapon Szakmai Felhasználó által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, és szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy a harmadik személyektől beszerzett információk, tartalmak, szolgáltatások tekintetében. A Honlap szolgáltatásait a Felhasználó kizárólag saját felelősségére veszi igénybe. A Felhasználó kötelezettsége, hogy saját rendszereinek (pl. számítógép, mobiltelefon stb.) megfelelő védelme, az adatvesztések elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

4.7         Mivel az Üzemeltető nem részese semmilyen olyan jogviszonynak, amely a Szakmai Felhasználó és a Felhasználó között jön létre azáltal, hogy a Felhasználó bármilyen módon igénybe veszi a Szakmai Felhasználónak a Honlapon kínált szolgáltatását, így az Üzemeltető nem részese és semmilyen módon nem avatkozik bele a Szakmai Felhasználó és a Felhasználó közötti esetleges jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Szakmai Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítési igénytől.

4.8         Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző módon veszi igénybe a Honlapot, vagy azt a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző módon használja, vagy bármilyen módon a jelen ÁSZF rendelkezéseibe, vagy jogszabályba ütköző módon jár el, vagy az Üzemeltető jogos érdekét, jóhírnevét megsérti, azonnali hatállyal felmondja a Felhasználóval a regisztrációval létrejött Megállapodást, és az Üzemeltető jogosult a fentiek szerint jogsértő módon eljáró Felhasználó a Felhasználói Fiókját megszüntetni.

4.9         A Felhasználó teljeskörűen köteles helytállni az Üzemeltetővel szemben támasztott minden olyan igényért, illetve mentesíteni az Üzemeltetőt minden olyan igény alól, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben az Üzemeltetővel szemben érvényesít.

4.10       Mivel az Üzemeltető kizárólag megjelenési felületet kíván biztosítani a testi, mentális és szellemi jóllétet támogató módszereknek, információknak, illetve az ezeket a módszereket alkalmazó hiteles és minőségi segítőknek (azaz a szakmai Felhasználóknak, mint a Szakmai Közösség tagjainak) és az általuk tartott eseményeknek, az Üzemeltető nem vállal semmilyen kötelezettséget a Felhasználó mentális, fizikai, szellemi, vagy lelki jóllétének megőrzésére, helyreállítására, illetve azért, vagy az abban bekövetkezett változásokért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

4.11       Mivel a Szakmai Felhasználók regisztrációja és felhasználói fiókjuk fenntartása a Honlapon önkéntes, az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha egy Szakmai Felhasználó a profilját a Honlapon megszűnteti és így adatai, elérhetősége, tartalmai, eseményei a továbbiakban a Honlapon a Felhasználó számára nem elérhetőek. 

4.12.     Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Honlap tartalmát bármikor módosítsa, onnan szakmai tartalmakat eltávolítson, vagy azokat módosítsa, Szakmai Felhasználói Fiókot megszűntessen, vagy a Honlap hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával – a Felhasználók előzetes tájékoztatását követően – megszüntesse.

4.13     Az Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy szolgáltatásai kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használhatók fel. Ennek megfelelően a Honlapon feltüntetett tartalmak vagy információk és szolgáltatások újraeladása, Deep.-linkelése, felhasználása, másolása, monitorozása, feltüntetése, letöltése vagy sokszorosítása bármilyen kereskedelmi célból nem engedélyezett és a Szerződés súlyos megszegésének minősül.

  1. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1         A Felhasználó kijelenti, hogy a) a Honlapon történő regisztrációval Szerződés jön létre közte és az Üzemeltető között a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel.  A Felhasználó kijelenti, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik személyekkel kötött szerződéseinek megsértését, és a Szerződés létrejöttének időpontjában nincs tudomása olyan adatról, tényről, amely szerint a Szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit sértené. 

5.2         A Felhasználó a Szerződés létrejöttével szabadon, ellenérték fizetése nélkül böngészhet a Honlap tartalmaiban, a Szakmai Felhasználók adatai, eseményei, a Tudástár tartalmak stb. között.

5.3 A Felhasználók jogosultak ajánlást(az „Ajánlás”) adni a Szakmai Felhasználók szakmai tevekénységről a jelen pontban foglalt szabályok szerint, és az ezen szabályoknak megfelelő értékeléseket az Üzemeltető jogosult a Szakmai Felhasználó Szakmai Profiljához kapcsolódóan a Honlapon közzétenni.

5.4.1      A Felhasználó az Ajánlást a Honlapon egy erre dedikált felületen teheti meg.

  1. A Szerződés megszűnése

6.1         Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználóval fennálló Szerződést bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal felmondja, amennyiben

– a Felhasználó több alkalommal ír nyilvánvalóan valótlan, hiteltelen és/vagy a Szakmai Felhasználó nyilvánvalóan elsődlegesen a Szakmai Felhasználó szakmai jóhírnevének kétségbe vonását célzó Értékelést,

– a Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző módon veszi igénybe a Honlapot, vagy azt a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző módon használja, vagy bármilyen módon a jelen ÁSZF rendelkezéseibe, vagy jogszabályba ütköző módon jár el, vagy az Üzemeltető jogos érdekét, jóhírnevét megsérti

Ebben az esetben az Üzemeltető jogosult a Felhasználó Felhasználói Fiókját megszüntetni.

6.2         A Felhasználó jogosult az Üzemeltetővel fennálló Szerződését bármikor azonnali hatállyal felmondani, amit a Felhasználói Fiókjának törlésével tehet meg.

 

  1. Adatkezelés, hírlevél

7.1         A Felhasználó a regisztrációjával, azaz a Szerződés létrejöttével kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi személyes adatainak a Honlap adatkezelési tájékoztatója szerinti kezelését, amelynek tartalmát regisztrációja előtt jogosult – és a regisztráció feltételeként köteles – megismerni. A Honlap Szakmai Felhasználókra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el: https://pontjolvagyok.hu/jogi-nyilatkozatok/egyeni-adatvedelmi-nyilatkozat/

 

7.2         A Felhasználó a Szerződés létrejöttével automatikusan feliratkozhat a Honlap Hírlevelére, a Hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét az Üzemeltető biztosítja a Felhasználó részére.

  1. Vegyes rendelkezések

8.1         Az Üzemeltető fenntart minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlap, vagy annak bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása esetén is csak a Honlapra való hivatkozással lehet. Különösen tilos a Honlapon található adatokat, időpontokat, árakat, az adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni, és felhasználni az Üzemeltetők előzetes írásbeli és kifejezett engedélye hiányában.

 

8.2         A Felhasználó az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az [email protected] e-mail címre megküldött levéllel veheti fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel, aki a bejelentést kivizsgálja, majd lehetőség szerint orvosolja, és/vagy a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja.

 

8.3         A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlappal kapcsolatos valamennyi jog az Üzemeltetőt illeti, aki ezen jogokkal szabadon rendelkezhet.

 

8.4         Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF-t bármikor egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása a Felhasználóval szemben annak közlésével válik hatályossá. Az ÁSZF módosításáról a Felhasználót az Üzemeltető e-mailben értesíti.

 

8.5         A Felek az egymás részére értesítést, közlést, jognyilatkozatot, tájékoztatást, felszólítást („Értesítés”) írásbeli formában, ajánlott és tértivevényes levélben, e-mailben küldhetnek a Szerződésben meghatározott személyek részére címezve, a Szerződésben megadott e-mail-címre (a Felhasználó az e-mail címét a regisztráció során adja meg). Felek elfogadják, hogy az Üzemeltető rendszereiben kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre az Üzemeltető által küldött e-mail üzeneteket, azok mellékleteit írásbeli jognyilatkozatnak tekintik. Az e-mailen küldött írásbeli jognyilatkozatokat a másik Félhez megérkezettnek kell tekinteni az elküldést követő első munkanap 12:00 órakor, amennyiben az e-mail kézbesítése kapcsán hibaüzenetet a küldő Fél nem kap.

8.6         A jelen Szerződésre a mindenkor hatályos magyar jog alkalmazandó. A Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita eldöntésére a polgári perrendtartás szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel bíró rendes magyar bíróság jogosult.

2023.11.19