Betöltés...

Egyéni adatvédelmi nyilatkozat

Pontjolvagyok.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Regisztrált és nem regisztrált felhasználók részére 

Közös adatkezelők neve:

Kotánczi Ildikó e.v

és

IGS CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság

mint a www.pontjolvagyok.hu honlap üzemeltetői

Adatkezelő elérhetősége:

[email protected]

Adatkezelők képviselője:

Kotánczi Ildikó

Adatvédelemért felelős elérhetősége:

[email protected]

Érvényes:

2023. október15.

 


 1. FOGALMAK
 • „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen   módon azonosítható.
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően Kotánczi Ildikó e.v. és az IGS Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság.
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • „GDPR” AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • „Felhasználó”: a pontjolvagyok.hu honlapon, a honlap által kínált tartalmak megismerése érdekében a pontjolvagyok.hu honlapon regisztrált magánszemély
 • „Felhasználói ÁSZF”: a pontjolvagyok.hu Honlap felhasználási feltételei regisztrált Felhasználók részére
 • „Szakmai Felhasználó”: a pontjolvagyok.hu honlapon regisztrált, magáról adatokat, információkat, valamint szakmai tartalmakat feltöltő, segítő, fejlesztő, oktató szakember
 • „SZP Üzemeltető”: az ÁSZF fogalmai szerinti SZP Üzemeltető
 • „EH Üzemeltető”: az ÁSZF fogalmai szerinti EH Üzemeltető

A jelen adatkezelési nyilatkozatban másként nem definiált fogalmak alatt az ÁSZF-ben meghatározott fogalmak értendőek.

 1. A WWW.PONTJOLVAGYOK.HU FELHASZNÁLÓINAK ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

II.1.        A www.pontjolvagyok.hu használata Felhasználóként regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a szerződés jön létre Felhasználó és a www.pontjolvagyok.hu Honlap Üzemeltetője között a Felhasználói ÁSZF rendelkezései szerint ingyenes tartalomszolgáltatásról. A regisztrációval a Felhasználó kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi a személyes adatainak a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti kezelését, amelynek tartalmát regisztrációja előtt jogosult – és a regisztráció feltételeként köteles – megismerni.

II.2         Amennyiben a pontjolvagyok.hu online felületén Felhasználóként regisztrál, a regisztráció során megadott adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

tartalomszolgáltatás nyújtása

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett Felhasználó és www.pontjolvagyok.hu Üzemeltetője között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Az érintettek:

a jelen adatkezelési tájékoztató fogalmai szerinti Felhasználó

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév,, e-mail-cím

Adatfeldolgozók neve:

az informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztője (Docsa Gergő), DigitalOcean, LLC (tárhely),

Tervezett adattárolási határidő:

adatait legkésőbb a regisztrációja (azaz az SZP Üzemeltetővel létrejött szerződése) megszűntetését követő 1 (egy) évig tároljuk, ezt követően regisztrációjának adatait töröljük

 

II.3         A www.pontjolvagyok.hu honlap működéséhez hozzátartoznak a Felhasználók által a Szakmai Felhasználók tekintetében leadott értékelések.

Az értékeléssel kapcsolatos az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

vélemények bemutatása Szakmai Felhasználókra vonatkozóan annak érdekében, hogy a www.pontjolvagyok.hu Felhasználók számára minél magasabb szintű szolgáltatást biztosíthasson

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a regisztráció során ad meg

Az érintettek:

a jelen adatkezelési tájékoztató fogalmai szerinti Felhasználó, aki értékelést ad

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail cím

Adatovábbítás címzettje:

az értékeléssel érintett Szakmai Felhasználó

A címzettnek továbbított adatok:

név,

Adatfeldolgozók neve:

az informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztője (Egri Gergő), DigitalOcean, LLC (tárhely),

Tervezett adattárolási határidő:

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

A www.pontjolvagyok.hu fenntartja a jogot, hogy az értékelést az ÁSZF rendelkezései szerint ellenőrizze, és annak közzétételét megtagadja.

 

II.4 Ha a www.pontjolvagyok.hu oldalon a Felhasználó feliratkozik marketing célú hírlevelünkre, ennek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezelés célja:

a www.pontjolvagyok.hu tartalmaival összefüggésben álló marketing célú tájékoztatás, hírek közlése e-mail-en annak érdekében, hogy a ww.pontjolvagyok.hu a Felhasználók számára minél magasabb szintű szolgáltatást biztosíthasson

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a regisztráció során ad meg

Az érintettek:

hírlevélre feliratkozó regisztrált Felhasználók

Kezelt személyes adatok:

keresztnév, vezetéknév, e-mail

Adatfeldolgozók neve:

Mailchimp, DigitalOcean, LLC.(tárhely)

Tervezett adattárolási határidő:

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

A Mailchimp GDPR -kompatibilis adatvédelmi nyilatkozata itt található:

https://mailchimp.com/gdpr/

 

 

II.5 Amennyiben Felhasználóként e-mailen veszi fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel, adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk:

Az adatkezelés célja:

e-mailen keresztül érkező üzenetek megválaszolása annak érdekében, hogy a www.pontjolvagyok.hu a Felhasználók számára minél magasabb szintű szolgáltatást biztosíthasson

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a regisztráció során ad meg

Az érintettek:

e-mail-t küldő Felhasználó

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail cím, az e-mailben megosztott adatok

Adatfeldolgozók neve:

az informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztője (Egri Gergő), DigitalOcean, LLC. (tárhely)

 Tervezett adattárolási határidő:

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az e-mail beérkezésétől számított egy évig

 

II.6         Az adatkezelők adatkezelést végeznek akkor is, amikor a Felhasználók, mint érintettek adatvédelmi jogaikat gyakorolják az adatkezelők adatkezelésével kapcsolatban. Az ezzel összefüggő adatkezelésről az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

 

Az adatkezelés célja:

A Felhasználók, mint érintettek adatvédelmi jogai gyakorlásának biztosítása

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

Az érintettek:

az adatvédelmi jogát gyakorló Felhasználó

Kezelt személyes adatok:

az adatkezelőkhöz érkező adatvédelmi megkeresésekkel összefüggő személyes adatok: az adatkezelőkhöz forduló Felhasználó kapcsolattartáshoz szükséges adatai (így különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám), a megkeresés tartalma, illetve a megkereséssel kapcsolatban tett egyéb lépések dokumentálása. megkereséssel kapcsolatban tett lépések és a megkereséssel kapcsolatban készült dokumentumok. Például: ha az érintett emailben kéri az összes adata törlését a GDPR alapján, és ezt teljesíti is az Adatkezelő, akkor magát a törlést kérő e-mailt ettől függetlenül megőrzi.

Adatfeldolgozók neve:

az informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztője (Egri Gergő), DigitalOcean, LLC. (tárhely

 Tervezett adattárolási határidő:

eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő

 

II.7         Az Üzemeltető jogszabályi előírás alapján nyilvántartja az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos információkat. Az ezzel összefüggő adatkezelésről az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

 

Az adatkezelés célja:

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ideértve az incidensek kezelésével kapcsolatban tett lépések

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

Az érintettek:

az adatvédelmi incidenssel érintett Felhasználó

Kezelt személyes adatok:

az Felhasználók adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatai

Adatfeldolgozók neve:

az informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztője (Egri Gergő), DigitalOcean, LLC. (tárhely

 Tervezett adattárolási határidő:

eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő

 

III. ADATBIZTONSÁG

III.1        Az Üzemeltető, mint adatkezelők úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.

III.2        Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen:

• a jogosulatlan hozzáférés,

 • a megváltoztatás,
 • a jogosulatlan továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás

ellen.

 

III.3        Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:


 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, munkatársak titoktartásáról,
  • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

 

III.3        Adatkezelő és azok tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
  • a kémkedés,
  • a számítógépvírusok,
  • a spam-ek,
  • a hack-ek
  • és egyéb támadások ellen.

  IV. AZ ÉRINTETT JOGAI

 

IV.1        A Felhasználó, mint érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.


IV.2        Az érintetti jogok gyakorlása


IV.2.1    Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés

 

Amennyiben az igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét az [email protected] címre küldött e-mail-ben jelezheti, az Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat formájában átadjuk. Az e-mailben küldött tájékoztatás kérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a Felhasználó a pontkolvagyok.hu honlapon regisztrált e-mail címéről küldi.

 

IV.2        Helyesbítés joga

 

Regisztrációs adatait lehetősége van módosítani. Ezt megteheti a pontjolvagyok.hu oldalon, regisztrációs adataival belépve. Amennyiben segítségre van szüksége, keressen minket elérhetőségeinken.

 

IV.3 Törléshez való jog

 

A lenti kivétellel bármikor kérheti az Üzemeltető által kezelt adatai törlését, ehhez azonban szükséges regisztrációjának megszüntetése a www.pontjolvagyok.hu felületén. Amennyiben az adatai végleges törlést kéri, írja meg igényét az [email protected] címre küldött e-mail-ben, és az Üzemeltető gondoskodik az általuk kezelt adatainak elfeledtetéséről (végleges törléséről).

 

Nem kérheti adatainak törlését, ha az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségen alapul.

 

 1. 4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Üzemeltető korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé́ teszi, hogy az adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát.


IV.5.       Adathordozhatóság

 

Automatizáltan módon történő, szerződéses vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés esetén kérheti az Üzemeltető által kezelt adatai hordozhatóságát. Ezirányú kérését az [email protected] címre küldött e-mail-ben teheti meg.

 

IV.6        A tiltakozáshoz való jog

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó, mint érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

IV.7        Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

 

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

www.naih.hu

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

 

Budapest, 2023. november 19.